PHP Classes

File: app/Libraries/lang/sv.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   app/Libraries/lang/sv.php   Download  
File: app/Libraries/lang/sv.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,727 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(
   
'required' => "är obligatorisk",
   
'equals' => "måste vara samma som '%s'",
   
'different' => "får inte vara samma som '%s'",
   
'accepted' => "måste accepteras",
   
'numeric' => "måste vara numerisk",
   
'integer' => "måste vara ett heltal",
   
'length' => "måste vara %d tecken långt",
   
'min' => "måste vara minst %s",
   
'max' => "får inte vara mer än %s",
   
'listContains' => "innehåller ogiltigt värde",
   
'in' => "innehåller ogiltigt värde",
   
'notIn' => "innehåller ogiltigt värde",
   
'ip' => "är inte en giltlig IP-adress",
   
'email' => "är inte en giltlig e-postadress",
   
'url' => "är inte en giltlig URL",
   
'urlActive' => "måste vara ett aktivt domännamn",
   
'alpha' => "får bara inehålla bokstäver a-z",
   
'alphaNum' => "får bara inehålla bokstäver a-z och/eller siffror 0-9",
   
'slug' => "får bara inehålla bokstäver a-z och/eller siffror 0-9, bindesträck og understräck",
   
'regex' => "inehåller ogiltliga tecken",
   
'date' => "är inte ett giltligt datum",
   
'dateFormat' => "måste vara ett datum med formatet '%s'",
   
'dateBefore' => "måste vara ett datum före '%s'",
   
'dateAfter' => "måste vara ett datum efter '%s'",
   
'contains' => "måste innehålla %s",
   
'boolean' => "måste vara ett booleskt värde",
   
'lengthBetween' => "måste vara mellan %d och %d tecken långt",
   
'creditCard' => "måste vara et gyldig kredittkortnummer",
   
'lengthMin' => "måste vara minst %d tecken långt",
   
'lengthMax' => "får itne överstiga %d tecken",
   
'instanceOf' => "måste vara en instans av '%s'"
);