PHP Classes

File: app/Libraries/lang/tr.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   app/Libraries/lang/tr.php   Download  
File: app/Libraries/lang/tr.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,736 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(
   
'required' => "gerekli ",
   
'equals' => "bununla ayn? olmal? '%s'",
   
'different' => "bundan de?i?ik olmal? '%s'",
   
'accepted' => "kabul edilebilir olmal?",
   
'numeric' => "numerik olmal?",
   
'integer' => "say? olmal?",
   
'length' => "en az %d adet uzunlu?unda olmal?",
   
'min' => "en az böyle olmal? %s",
   
'max' => "bundan daha fazla olmal? %s",
   
'listContains' => "geçersiz de?er içeriyor",
   
'in' => "geçersiz de?er içeriyor",
   
'notIn' => "geçersiz de?er içeriyor",
   
'ip' => "geçerli bir IP adresi de?il",
   
'email' => "geçerli bir eposta adresi de?il",
   
'url' => "bir URL de?il",
   
'urlActive' => "aktif bir alan ad? olmal?",
   
'alpha' => "sadece harf içermeli a-z",
   
'alphaNum' => "sadece harf (a-z) ve/veya say?lar (0-9) içermeli",
   
'slug' => "sadece harf (a-z), numbers say?lar (0-9), tire ve alt tire içermeli",
   
'regex' => "geçersiz karakterler içeriyor",
   
'date' => "geçerli bir karakter de?il",
   
'dateFormat' => "bu biçimde bir tarih olmal? '%s'",
   
'dateBefore' => "bu tarihden önce olmal? '%s'",
   
'dateAfter' => "bu tarihden sonra olmal? '%s'",
   
'contains' => "bunu içermeli %s",
   
'boolean' => "boolean olmal?",
   
'lengthBetween' => "%d ve %d karakter aras?nda olmal?",
   
'creditCard' => "geçerli bir kredi kart? numaras? olmal?",
   
"lengthMin" => "%d katakterden fazla içermeli",
   
"lengthMax" => "%d karakterden az içermeli",
   
"instanceOf" => "bunun bir örne?i olmal? '%s'"
);